Aktualności
cze 22, 2014

Szanowni Państwo,

w związku ze złożoną w dniu 16 czerwca 2014 roku rezygnacją p. Łukasza Jusińskiego z podpisania umowy o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, uprzejmie informujemy, że dotacja na rozwój przedsiębiorczości została przyznana p. Marcinowi Kiedrowskiemu, który na etapie oceny biznes planów uzyskał 63 punkty i został zrankingowany na 22 pozycji. W załączeniu przedstawiamy zaktualizowaną listę osób, które otrzymały dotacje na rozwój przedsiębiorczości.

ZAKTUALIZOWANA LISTA OSÓB KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ

Pozdrawiamy serdecznie
Zespół projektowy

O projekcie

INFORMACJE O PROJEKCIE „CZAS NA ZMIANY! – KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU (2 EDYCJA)”

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

 

Do kogo kierowany jest projekt?

 

Projekt kierowany jest do osób zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego, które znajdują się w okresie wypowiedzenia lub utracili pracę w przeciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia się do projektu. W obu przypadkach pracownik utracił pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Docelową grupę projektu stanowi 50 Beneficjentów Pomocy, wśród których 60% stanowią kobiety.

 

Etapy realizacji projektu

 

Etap 1 - Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych przez potencjalnych Uczestników projektu.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do dostarczenia do Biura Projektu poniższych dokumentów:

  1. - Formularza zgłoszeniowego;
  2. - Deklaracji uczestnictwa w projekcie;
  3. - Kserokopii świadectwa pracy potwierdzającego rozwiązanie umowy stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub oświadczenia pracodawcy dotyczące zagrożenia zwolnieniem pracownika z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w wyniku przechodzenia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych.

Złożone w Biurze Projektu dokumenty weryfikowane są pod względem formalnym i merytorycznym. W przypadku konieczności wyjaśnień lub uzupełnień danych, personel zarządzający projektem kontaktuje się z osobą zainteresowana udziałem w projekcie.

 

Etap 1I – Wstępne badanie predyspozycji zawodowych oraz rozmowa z Komisją Rekrutacyjną

 

W drugim etapie realizacji projektu weźmie udział 50 uczestników, których predyspozycje zawodowe zostaną zbadane podczas spotkania z doradcą zawodowym . Podczas godzinnego spotkania z doradcą Uczestnik projektu wypełni wstępny test predyspozycji zawodowych, którego celem jest zdiagnozowanie silnych stron Uczestników projektu. Kolejnym działaniem realizowanym podczas drugiego etapu realizacji projektu będzie rozmowa kandydata z Komisją Weryfikacyjną, w której skład wchodzi koordynator projektu, doradca finansowy oraz psycholog.

 

 

Etap 3 – „AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI” CZY MOŻE „INKUBATOR BIZNESU”?

 

Na tym etapie uczestnicy projektu wezmą udział w indywidualnym poradnictwie zawodowym (4 godziny dla każdego uczestnika) oraz indywidualnym poradnictwie psychologicznym (2 godziny dla każdego uczestnika). Na podstawie działań realizowanych na etapie 2 zostanie stworzony dla każdego uczestnika Indywidualny Plan Działania, który wskaże, czy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci:

  1. a) szkoleń zawodowych (20 osób otrzyma do wykorzystania na szkolenia bon szkoleniowy w wysokości 5 000,00 PLN); w ramach bonu szkoleniowego Uczestnik projektu będzie mógł wziąć udział w kursach i szkoleniach umożliwiających mu podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Po zakończeniu szkoleń zawodowych 19 osób otrzyma wsparcie w postaci trzymiesięcznych, płatnych praktyk zawodowych (uczestnik projektu otrzyma 1 600,00 PLN miesięcznie za praktykę). Kolejne 10 osób otrzyma wsparcie w postaci sześciomiesięcznego, płatnego stażu zawodowego (uczestnik projektu otrzyma 1 600,00 PLN miesięcznie za realizowany staż).

  1. b )dotacji finansowej – max. 40 tys. PLN – na założenie własnej działalności gospodarczej. 30 uczestników projektu, zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego, weźmie udział w szkoleniu w zakresie założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również  w zakresie przygotowania biznes planu. Po zakończeniu szkolenia, obejmującego 40 godzin, uczestnicy przygotują biznes plany związane z planowanym przedsięwzięciem. Na etapie przygotowania biznes planu uczestnicy będą mogli wziąć udział w indywidualnym doradztwie finansowym – 15 godzin dla każdego uczestnika. Przygotowane biznes plany zostaną ocenione przez dwóch zewnętrznych ekspertów. Z 30 biznes planów zostanie wybranych 21 biznes planów, których autorzy otrzymają wsparcie na założenie własnej działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 40 tys. PLN. Autorzy wybranych 21 biznes planów otrzymają również w okresie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej wsparcie pomostowe w wysokości 1 600,00 PLN miesięcznie. Autorzy 9 biznes planów, które nie zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia w wysokości 40 tys. PLN, zostaną skierowani na miesięczne, płatne praktyki (uczestnik projektu otrzyma 1 600,00 PLN za miesięczną praktykę).

 

Dodatkowe działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu

 

Dla osób, które zostały zakwalifikowane do etapu szkoleń  i otrzymały bon szkoleniowy (20 osób), przewiduje się wsparcie w postaci:

 

- MENTORA – wsparcie na etapie poszukiwania pracy – przewiduje się 12 godzin indywidualnego doradztwa dla uczestnika;
- JOB COACHA – trzymiesięczne wsparcie dla 5 osób w nowym miejscu pracy – przewiduje się 4 godziny coachingu miesięcznie dla uczestnika.

 

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o projekcie oraz formularze zgłoszenia
do projektu?

Szczegółowe informacje związane z realizacją projektu oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych znajdują się na stronie internetowej projektu: www.czasnazmiany2.eu.
Informacje o projekcie można uzyskać również dzięki kontaktowi z Biurem projektu oraz personelem zarządzającym:

 

  1. Biuro projektu – ul. Rakowiecka 39A, lok. 14, 02-521, tel. 22 403 16 86
 
  1. Kontakt z koordynatorem projektu – Piotr Węcławik, tel. 660 472 592

 

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

ULOTKA

 

Businessman2.jpg
zdjecie1.jpg